HomeWebshopInfoContactGastenboek

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens  
 
Elektro Nimmegeers BV 
Handelsnaam: Madam Plak 
Heidestraat 24 – 9070 Heusden 
madamplak@outlook.be 
0472887134 
 
BE 0743 766 504 
 
Artikel 1: Algemene bepalingen 
 
De e-commerce website van Madam Plak, een BV met maatschappelijke zetel te Heidestraat 24 – 9070 Heusden, BTW BE 0743 766 504 (hierna 'de verkoper') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 
  
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Madam Plak moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de verkoper aanvaard zijn. 
 
Artikel 2: Prijs 
 
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.  
 
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld  
 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 
 
Artikel 3: Aanbod 
 
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet. De verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 
 
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.  
 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De verkoper. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 
Artikel 4: Online aankopen 
 
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 
 
• via bankkaart  
• via kredietkaart 
• via overschrijving op rekeningnummer BE43 0018 8106 2901 
• betaling bij afhaling 
 
De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.  
 
Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 
 
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. 
 
De levering gebeurt door Bpost of Madam Plak. 
 
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.  
 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de verkoper. 
 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de […] was geboden.  
 
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.  
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de verkoper te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 
 
Artikel 7: Herroepingsrecht 
 
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de verkoper. 
 
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 
 
• dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd];  
• de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 
• de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 
• de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; 
• de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 
• de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 
• de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft; 
• overeenkomsten waarbij de Klant de verkoper specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;  
• de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
• de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties; 
• overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling; 
• de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien; 
• de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software); 
• de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen. 
 
Artikel 8: Garantie 
 
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. 
 
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 
 
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de verkoper zijn klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan de verkoper. 
 
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant de verkoper zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.  
 
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 
 
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.  
 
Artikel 9: Klantendienst  
 
De klantendienst van Madam Plak is bereikbaar op het telefoonnummer +32 472 88 71 34, via e-mail op madamplak@outlook.be of per post op het volgende adres Heidestraat 24 – 9070 Heusden. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.  
 
Artikel 10: Sancties voor niet-betaling 
 
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de verkoper beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  
 
Onverminderd het voorgaande behoudt de verkoper zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 
 
Artikel 11: Privacy 
 
De verantwoordelijke voor de verwerking, Elektro Nimmegeers BV (Madam Plak) respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 
 
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: personaliseren van goederen met beeldmateriaal en/ of gegevens. 
 
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.  
 
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, De verkoper heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 
  
De verkoper houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.  
 
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op madamplak@outlook.be 
 
Artikel 12: Gebruik van cookies 
 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  
 
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  
 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 
 
Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 
 
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.  
 
Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.  
 
Artikel 14: Wijziging voorwaarden  
 
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.  

Afdrukken


Alle prijzen zijn Inclusief BTW - Algemene voorwaarden
Webshop software: EasyWebshop.be